De kaldeiska oraklen

 Så kallar oraklen också denne störste gud 'Källornas Källa' och säger att han ensam gav upphov till Alltet:


Därifrån kastar sig den mångfaldiga materiens födelse fram. Därifrån sveper en blixtström fram och gör eldens blomma oklar när den kastar sig in i världens håligheter. Ty därifrån börjar alla ting utsträcka underbara strålar mot det som är nedan.


De kaldeiska oraklen (Logia Chaldaika) är en av de allra viktigaste källorna till den grekoromerska hedendomens mystik. Texten, som idag endast är bevarad i form av aforismliknande fragment hos senare författare som Proklos och Psellos, ger en poetisk och visionär bild av den metafysiska världsbild som låg bakom teurgin, den hellenistiska initiatoriska högmagin. De kaldeiska oraklen hade en air av mysterium över sig redan under antiken, då man ansåg att de var gudomliga uttalanden som nedtecknats av en viss Julianus Teurgen. De har ibland också (helt felaktigt) tillskrivits Zarathustra.


I oraklen, som i sina doktriner är nära besläktade med de olika gnostiska systemen, beskrivs hur världen utgår från det "Faderliga Medvetandet", den outsäglige och transcendente guden, och den grekiska gudinnan Hekate ges en särskild roll som världssjäl och avdelare mellan den gudomliga och den jordiska världen. Texterna beskriver hur själarna hålls fångna i materien och hur de med hjälp av teurgiska ritualer kan fås att stiga upp ur sitt jordiska fängelse för att genom en mystik resa återvända till sitt gudomliga, "flammande" hem. I stället för att att vara en prosaistisk teologisk traktat framlägger Oraklen sina läror på ett poetiskt högtstående och ofta svårbegripligt språk. Deras betydelse för den västerländska esoterismen har varit enorm; de utgjorde ett stort inflytande på Iamblichos, de diskuterades av Thomas Stanley i hans History of the Chaldaick Philosophy från 1662, och i modern tid har de lästs och uppskattas av så skilda tänkare och rörelser som G.R.S. Mead, Golden Dawn och Aleister Crowley. De kaldeiska oraklen är en av den västerländska mysterietraditionens urtexter, och dessa hellenistiska mystika aforismer är än idag en källa till både religiös förundran och religionshistorisk kunskap.


Denna översättning av samtliga de bevarade fragmenten till svenska från det grekiska originalet är den första någonsin. Den ges ut på Sitra Ahra förlag, Malmö.